Çalışan Güvenliği Genelgesi
11 Mayıs 2022

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesine istinaden, hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde başhekim yardımcısına bağlı olarak Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi oluşturulmuştur.

 

Birim; Çalışanların Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak 

1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.

2- Başvuruları değerlendirerek raporlar.

3- Gerekli düzenleyici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.

4-Şiddet olaylarını İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimine adli mercilere intikal ettirilmek üzere bildirir.

5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

6-Aylık olarak rapor sunar.


ŞİDDET NEDİR ?

Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama(TCK Madde 86-87), tehdit(TCK Madde 106) ve hakarete(TCK Madde 125) maruz kalma durumlarıdır.

 

BEYAZ KOD NEDİR?

Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır. Kişilerin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesi ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli iç müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

 

BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında ‘113’ nolu telefon numarasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

 

ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMALI? 

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı tarafından aşağıdaki üç adım sırası ile uygulanır;
 

1. Hastanemiz bünyesindeki Beyaz Kod Ekibine, dahili telefondan 1111’i ardından bulunduğu birimin yeri santral görevlisine iletilerek, Beyaz Kod ile ilgili süreç başlatılır.

 2. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren ‘113’ nolu danışma hattı aranarak (cep telefonundan arayacaklar için 0312 113 113 1 tuşlanarak aranmalı) veya internet üzerinden http://www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verilir. Bildirim Formu 1‘in bir nüshası Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine iletilir.

 3. Olay anında veya daha sonraki bir süreçte şiddete maruz kalan kişi tarafından Bildirim Formu(Form  2) doldurularak bakanlığa bildirilir. Sağlık Çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı durumunda; mesai saatleri içerisinde, hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve/veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına iletilir. Mesai saatleri dışında ise Nöbetçi Şefe bilgi verilir. (Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durum http://www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa iletilir.) Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir.

 

HİZMETTEN ÇEKİLME

Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.

 - Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.

 - Bildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

 

ŞİDDETLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPILABİLECEK UYGULAMALAR

 

Öncelikle saldırgandan uzaklaşarak güvenli bir alanda durulması kişisel güvenliğin sağlanması açısından önemlidir.

 Hastane güvenlik birimine haber vererek Beyaz Kod süreci başlatılır.

 Olay yerinde ve anında tutanak tutulabilir ve bu tutanak görgü tanıklarına imzalatılır.

 Kurum yetkililerine bilgi verilerek bildirim ve talep halinde hukuki yardım süreci başlatılır.

 Tıbbi rapor alınarak şiddet mağdurunun mevcut sağlık durumu ile ilgili gördüğü zarar kayıt altına alınır.

 Şiddete maruz kalan sağlık personeli ve aile üyelerinin bedensel/ruhsal tıbbi destek alması sağlanır, danışmanlık uygulanır.

 

TUTANAK İÇERİĞİNDE AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE YER VERİLİR

 

1-Saldırının olduğu tarih

 2-Saldırı saati

 3-Saldırıya uğradığınız yer

 4-Saldırı anında yaptığınız iş

 5-Saldırının başlama nedeni

 6-Detaylı olarak saldırının oluş şekli, türü, kullanılan araçlar

 7-Saldırı sonucu vücudunuzda ve çevrede oluşan olumsuzluklar

 8-Saldırgan/saldırganların yaş ve cinsiyetleri, biliniyorsa isimleri

 9-Saldırıyı görenlerin ad ve soyadları, imzaları, varsa iletişim bilgileri 

 

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

 

Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.