Kalite Yönetim Birimi
19 Nisan 2023

 

 kalite.jpg

 
 Kalite Yönetim Birimi

Adı SoyadıGörevi

Sevim ÖZDEMİR
Dilan BAYAZİT İŞLER
Seval VERGİLİ

Kalite Yönetim Sorumlusu
Kalite Birimi Personeli
V. H. K. İ

 Kalite Birimi Dahili No : 3229

Kalite Yönetim Birimi Çalışma Esasları

 
1. Kalite Yönetim Direktörü (KYD), Kalite Yönetim Birimi sorumlusu olarak çalışır. Kalite Yönetim Biriminde kalite konusunda deneyimli çalışanlar görevlendirilir.
2.  Hastanemizde SKS’ye göre KYB kurulmuş, teknik donanımı (bilgisayar, yazıcı, telefon, faks vb.) sağlanmıştır.
3. Kalite Yönetim Direktörü;  SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere (Hasta Güvenliği Komitesi,  Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Transfüzyon Güvenliği ve Eğitim Komitesi vb.) üye olarak katılır. Komitelerde Hizmet Kalite Standartlarına yönelik çalışmaların koordinasyonunda görev alır.  
4. SKS çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaların koordinasyonu sağlanır.
5. Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışılarak bölümlerin SKS yönelik, mevcut durumu; hedefler, öz değerlendirme sonuçları, DÖF, İstenmeyen Olay Bildirimleri, istatistiki veriler, eğitim, enfeksiyon oranları, el hijyeni uyumu, gösterge hedefleri, vb. sonuçları  Üst yönetim, bölüm yöneticileri, bölüm kalite sorumlularının katılımı ile SKS standartlarında belirtilen ilgili dönemlerde değerlendirilir, gerekli iyileştirme faaliyetleri başlatılır. 
6. Öz Değerlendirme Prosedürüne göre yılda iki kez olmak üzere göre öz değerlendirme yapılır. Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar üst yönetime rapor edilir. Gerekirse düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
7. Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dönemlerde, anket uygulama rehberine göre,  anket uygulama konusunda eğitim alan personeller tarafından yapılması ve analiz edilmesini sağlanır. 
8. Anket sonuçları kalite yönetim birimi tarafından raporlandırılır. Rapor sonuçları ilgili dönemlerde üst yönetim ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sürecine ilgili bölüm sorumluları da dahil edilir. Anket sonuçlarına göre gerekli düzeltici, önleyici faaliyetler başlatılır.
9. Yazılı düzenlemeler, Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yürütülür. 
10. Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi sağlanır.
11. Hasta, hasta yakınları ve çalışanların görüşlerinin değerlendirmesini, üst yönetime raporlandırılmasını ve gerekli DÖF’ in yürütülmesini takip eder.
12. İstenmeyen Olay bildirimlerinin takibi, analizi, ilgili komitelerde görüşülmesini ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.
13. KYB, SKS’y göre kurumun mevcut durumunu (hedefler, öz değerlendirme sonuçları, güvenlik raporlandırma, komite çalışma raporları, DÖF raporları, indikatör sonuçları, memnuniyet raporları vb.)  tespit ederek, iyileştirme alanlarını belirler ve üst yönetime raporlandırır.
14. Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve diğer mevzuatlarına göre yapılması gereken çalışmaları yürütür.